Beverages

Espresso

Cà Phê

      Iced or Hot Vietnamese espresso                          $5.50  

         w/ condensed milk 

       Cà phê sửa đá / sửa nóng

      Iced or Hot Vietnamese espresso w/sugar             $5.50

       Cà phê đá / đen nóng

      

 

Specialty Smoothies

Sinh Tố ----    $6.50

with tapioca pearls  ---  $7.00

với trân châu

      Avocado Smoothie - Sinh Tố Bơ

      Strawberry & Banana Smoothie - Sinh Tố Dâu Chuối

      Mango Smoothie - Sinh Tố Xoài

 

Tea  -- Trà

                                                    Hot Tea   -- Trà Nóng                       $2.50

      

      Thai Iced Tea  --- Trà Đá Thái                                                  $5.50

        with tapioca pearls --- với trân châu                               $6.00

 

Juice

Nước Trái Cây

      Freshly Squeezed Orange Juice                                     $6.50

       -- Cam Vắt Tươi --

      Freshly Squeezed Lemonade                                            $4.95

        -- Đá Chanh --

      Salted Lemonade with club soda                                    $5.95

        -- Chanh Muối với soda -- 

        

      Soy Bean Milk  -- Sữa Đậu Nành --                                   $3.50

      Iced Tamarind Topped with Peanut                                $4.95

      (or without peanut upon request) -- Nước Đá Me --

 

Soft Drink

Nước Ngọt  --  $ 2.50

      Coke, Diet Coke, Pepsi, Ginger-ale, Sprite or Orange soda